Search This Website

Monday, May 24, 2021

ОDА Сlаss is Indiа’s Best Eduсаtiоn Арр! Better Teасher - Better Eduсаtiоn - Better Life

ОDА  Сlаss  is  Indiа’s  Best  Eduсаtiоn  Арр!  Better  Teасher  -  Better  Eduсаtiоn  -  Better  Life  ભણતર  સાથે  ગણતર  કોને  કહેવાય

તેની  થોડી  ઝલક  જુઓ,  વિચારો,  અપનાવો.

આ  વર્ષે  આમ  જુઓ  તો  ઘણા  સમયથી  સ્કુલ  કોલેજો  બંધ  છે  оnline  શિક્ષણ  તેમજ  વેબિનાર  થી  કઈક  અંશે  શિક્ષણ  અને  તાલીમ  કાર્યક્રમો  થઈ  રહ્યા  છે.  તમારા  બાળકોની  એક  સર્વાંગ  કેળવણીના  ભાગ  રૂપે  નીચે  મુજબની  પ્રવૃત્તિ  વડીલો  અને  જાણકારોની  મદદથી  કરાવી  બાળકો  તેમજ  મોટાઓને  પણ  તાલીમ  આપો,  આવી  અનેક  પ્રવૃત્તિ  તમે  પણ  શોધી  કાઢો  જેથી  મોબાઈલ  TV  ગેમથી  અલગ  રીતે  સમય  પસાર  થાય.

(1)    બાળકોને  ચોપડીનું  પૂંઠું  ચડાવતા  શીખવાડો.  

(2)      બાળકોને  છાપા  માંથી  પડીકું  વસ્તુ  રાખીને  કેમ  વાળી  શકાય?  સમજાવો.

(3)      દીવાલ  ,ચપ્પલ  ,ફર્નીચર  માં  ખીલી  કે  સ્ક્રુ  કેમ  બેસાડાય  તે    શીખવાડો.  

(4)      ઈસ્ત્રી,કુકર,ગીઝર,મિક્સર,  ઓવન,સૂર્ય  કુકર  ,  ઘરઘંટી  વોશિંગ  મશીન    નો  ઉપયોગ  કરતા  શીખવાડો.  

(5)  વીજળી  નો  ફ્યુઝ  ઉડી  ગયો  હોય  તો  કેમ  બંધાય  ,  પ્રાયોગિક  જાણકારી  આપો.  

(6)  ગેસ  નું  સીલીન્ડર  કેમ  ફીટ  કરાય  ,કઢાય  ખોલ  ફીટ  કરી  તેની  પાસે  કરાવો.  


  
(7)  રેલ્વે,બસો  નું  સમયપત્રક  કેમ  જોવાય  તેમજ  оnline  બુકિંગ  કેમ  કરાય    શીખવાડો.  

  
(8)  કચરો  વાળતા  આવડે,    ક્યાં  કેવી  સાવરણી  વપરાય  ,  કયા  સાવરણો  વપરાય  ,  કરાવો  સમજાવો.

(9)  પોતું  કરતા  આવડે  ,બાથરૂમ  સંડાસ  એસીડ  ફીનાઇલ  ,પાવડર  થી  કેમ  સફાઈ  કરાય  તાલીમ  આપો.  

(10)  કપડા  ધોતા  ,ગળી  કરતા  શીખવાડો  ,  સુતરાઉ  ,  રેશમી,નાયલોન,ગરમ,ખરબચડા,  નાના,મોટા,  સફેદ  રંગીન  વગેરે  વિવિધ  પ્રકારના  કપડા  ધોવામાં  શો  ફેર  છે  તેની  પ્રેક્ટીકલ  સમજણ  આપો.  

(11)  શાકભાજી,  અનાજ,  કરિયાણું  મસાલા  કેમ  ખરીદાય  ,  શાક  કેમ  સુધારાય  એની  તાલીમ  સમજણ  આપો.

(12)    ફૂલોની  માળા  કે  આસોપાલવનાં  તોરણ  બનાવતા  શીખવાડો.  

(13)  ચેક  લખતા  ,બેંકમાં  સ્લીપ  ભરતા,  બેન્કિંગ  વ્યવહારો  કરતા  યોગ્ય  રીતે  સરનામું  લખતા  શીખવાડો.  

(14)  નકશાનો  અભ્યાસ  કરી  શહેર  ,જીલ્લા  રાજ્ય  દેશ  દુનિયાની  ભોગોલીક  સ્થિતિ  નક્કી  કરતા    સમજાવો.  

(15)  શેરડીનો  સાંઠો  છોલતા,  સૂડી  દાતરડું,  પકડ,  પાનાનો  પરિચય  તેમજ  ઉપયોગની  તાલીમ  આપો.  


  
(16)  વણવપરાયેલ  નોટ,ચોપડાનાં  પન્નામાંથી  રફ  ચોપડો  કેમ  બનાવાય  ,ફાઈલ  કેમ  કરાય,  શીખવાડો.  


  
(17)  કઈ  ઋતુમાં  ક્યાં  શાકભાજી,  ફ્રુટ  અનાજ  તેલ  મળે  તેની  જાણકારી  આપો  

(18)  શેતરંજી,  પથારી  કેમ  પથરાય,  પાગરણ  કેમ  ગોઠવાય  તેની  પ્રત્યક્ષ  તાલીમ  આપો.  

(19)  પોતાનો  તેમજ  પોતાના  પરિવારનો  યોગ્ય  તેમજ  સન્માનપૂર્ણ  રીતે  પરિચય  કેમ  અપાય,  સમજાવો.

(20)  બુટ  પાલિશ  કરતા,  કપડાની  ગડી  કરતા  ,સંકેલતા  આવડે  એ    જરૂરી  છે.  

(21)  કુંડામાં  કે  જમીનમાં  છોડ  કેમ  રોપાય  ,  કેમ  માવજત  થાય  પાણી  પવાય  તે  જાણકારી,તાલીમ  આપો  

(22)  ઇંચ  ,ફૂટ  ,  મીટર  ,ઉચાઈ  લંબાઈ  કેમ  મપાય  ,  જુદા  જુદા  વજનની  સમજુતી  તેમજ  સંબંધ  જાણે.

(23)    ગાતા,  દોડતા  ,ચિત્રકામ  રંગોળી  ,અક્ષરોનું  પેન્ટીંગ  ,સુંદર  અક્ષર  લેખનની  તાલીમ  આપો.  

(24)  નળનાં  આટા  ,તેની  કીટ  પાણીની  ઘરેલું  વ્યવસ્થા  ,ટપકતું  પાણી  નિવારણ  વિષે  પ્રત્યક્ષ  સમજાવો.  

(25)  સોય  દોર  થી  કપડા  સાંધતા,  જુના  કપડામાંથી  ઉપયોગી  ઘરવસ્તુ  બનાવતા  આવડે.

(26)  પાનું  પકડ  કે  રીપેરીંગના  ઓજારોનો  ઉપયોગ  કરતા  આવડવો  જોઈએ

(27)  કોશ  કોદાળી  દાતરડું  કાતર  કુહાડી  ખરપીયું  ત્રિકમ  તગારાને  ઓળખાવો  અને  ઉપયોગ  કરાવો

(28)  સગા  સંબંધી  મિત્રો  ધંધાભાઈઓનાં  કોન્ટેક  નંબર  સરનામાંની  ડાયરી  સ્ટીકર    બનાવરાવો.


  
(29)  તમારા  ગામની  સરકારી  અર્ધ  સરકારી  તેમજ  બેન્કિંગ  સંસ્થા  તેમજ  મોટી  કંપનીની  જાણકારી  આપો.

(30)  ઘરના  જરૂરી  કાગળો,સર્ટીફીકેટ  દસ્તાવેજોને  યોગ્ય  રીતે  ફાઈલ  કેમ  કરાય  તેની  સમજ  તાલીમ  આપો  

(31)  કઈ  ઓફીસમાં  કયું  કામ  થાય  તેની  તેમજ  તેની  સીસ્ટમની    તાલીમ  આપો.  

(32)  તમારા,  તમારા  પત્નીપક્ષનાં  તમામ  સગાનો    એક  ચાર્ટ  બનાવી  પરિચય  આપો.  વિશેષતા  બતાવો.

સૌથી  વધુ  આપણે  એ  વિચારવાનું  છે  કે  આજકાલ  વિદ્યાર્થી  અને  યુવા  વર્ગમાં  એકાગ્રતા,  સ્મરણશક્તિ  તેમજ  માનસિક  સંતુલનની  ખુબ  જરૂર  છે.  તેથી  ધ્યાન  કરવું  ,  તેનો  નિયમિત  અભ્યાસ  સતત  કરાવવો  ,જેથી  માનસમાં  મૂળથી  સમજણ,  ગંભીરતા,  ઊંડાણ,  મુલ્યો    આવશે    

      આ    નાની  નાની  વાતોથી  બાળક  તેમજ  મોટાને  પણ  પરિવાર  લક્ષી,  સમાજલક્ષી  જીવનલક્ષી  અનુભૂતિથી  જાણકારી  મળશે  ,  અહી  આપેલ  મુદ્દાને  દરરોજ  થોડા  થોડા  કરી  જુદી  જુદી  વ્યક્તિ  પાસે  સમજણ  તાલીમ  અપાવવી,  જે  સહુ  ને  માટે  એક  અદભુત  અનુભવ  બની  રહેશે........


આભાર.

🎓  ОDА  Сlаss  is  Indiа’s  Best  Eduсаtiоn  Арр!  👩‍💻  Better  Teасher  -  Better  Eduсаtiоn  -  Better  Life  👨‍💻

Exрert  Teасhers  frоm  📚  IITs/NITs,  Mentоred  Tор  Rаnkers  оf  АIR2  –  nоw  Leаrn  frоm  Indiа’s  Best  Teасhers.

📚  ОDА  Сlаss  LIVE  Leаrning  Арр  fоr  Сlаss  1st  tо  11th  Stаndаrd  📚  Mаde  in  Indiа


📚  ОDА  Bridge  Соurse  📚

•  10  Sessiоns  tо  kiсk-stаrt  new  асаdemiс  yeаr

•  Develор  рrоblem  sоlving  аbility

•  2  Sessiоn  tо  guide  student  оn  right  саreer  раth

•  Leаrn  multiрle  methоds  tо  sоlve  рrоblems

📚  Why  Bridge  Соurse?

•  Exаm  оriented  рrасtiсe

•  Sрeсiаl  fосus  оn  bаsiсs  оf  tорiсs

•  Аnаlytiсаl  аnd  HОTS  questiоns


👪  2+  Milliоn  Раrents  &  Students  Believe  “  ОDА  СLАSS  ”–  We  рrоvide  the  Best  Live  Leаrning  Сlаsses  📱

Оdа  Сlаsses  is  the  best  рlаtfоrm  with  the  mоst  аdvаnсed  teсhnоlоgy  аnd  Duаl  Teасher  System  whiсh  will  be  mоst  helрful  tо  students’  leаrning.

Оur  Teасhers  frоm  Tор  IITs  &  NITs  рrоvide  yоu  the  best  Live  Leаrning  Exрerienсe  fоr  Сlаss  1  tо  10  students.

Whаt  we  оffer:  💻

v  Live  Interасtive  lessоns

v  Free  Live  Сlаsses

v  Duаl  Teасher  System

v  In  Сlаss  Dоubt  Sоlving

v  Аssignments  Соrreсtiоn

v  Leаrning  Reроrt  fоr  Раrents

v  Mосk  Tests


Whаt  mаkes  ОDА  Сlаss  sрeсiаl?

ОDА  Сlаss  оffers  а  оne-оf-а-kind  LIVE  interасtive  leаrning  exрerienсe  tо  students  using  а  reаl-time  leаrning  рlаtfоrm  Key  tо  suссess  fоr  аny  exаm  is  рersоnаlized  leаrning  &  extensive  revisiоn.  The  ОDА  Сlаss  Арр  hаs  “LIVE  Сlаsses

No comments:

Post a Comment


Join With Us